Globalist- Xiaoou Tang Consultant Shanghai AI Lab
- Yu Qiao Consultant Shanghai AI Lab
- Dahua Lin Consultant Shanghai AI Lab
- Andreas Geiger Consultant University of Tübingen
- Alex Kendall Consultant Wayve
- Junchi Yan Co-PI Shanghai Jiao Tong University
- Ping Luo Co-PI The University of Hong Kong
- Hongyang Li Co-PI OpenDriveLab


ExploristLi Chen

End-to-end Autonomous Driving & Embodied AI

Chonghao Sima

VLM & Driving

Jiazhi Yang

VLM & Multimodality

Huijie Wang

Ecosystem & Star League

Yang Li

Data & Production

Jia Zeng

Embodied AI

Zetong Yang

Autonomous Driving
DiscoveristTianyu Li

Fudan University

Shenyuan Gao

HKUST

Qingwen Bu

SJTU

Yihang Qiu

SJTU

Bangjun Wang

SJTU

Hanxue Zhang

SJTU

Chengen Xie

SJTU

Linyan Huang

Xiamen University

Haochen Liu

NTU
Alumni- Kunyao Zhang Engineer NIO
- Tutian Tang Ph.D. Candidate Shanghai Jiao Tong University
- Shengchao Hu Ph.D. Candidate Shanghai Jiao Tong University
- Yuting Wang Graduate Student Tsinghua University
- Xiangwei Geng Engineer NIO
- Xiaosong Jia Ph.D. Candidate Shanghai Jiao Tong University
- Penghao Wu Ph.D. Candidate UC San Diego
- Yunsong Zhou Ph.D. Candidate Shanghai Jiao Tong University